1. Road to Literacy
  2. /
  3. Kutheni imifanekiso ibalulekile kwiincwadi...

Kutheni imifanekiso ibalulekile kwiincwadi zamabali nakwiincwadi zokufunda?

by | Mar 11, 2024 | Road to Literacy

Kuthathwa njengento eqhelekileyo ukuba iincwadi zabantwana abancinci zigxininisa kakhulu kwimifanekiso, ngokukodwa imizobo emihle.

Nokuba ngaba yincwadi yamabali esekhaya okanye incwadi yokufunda esegumbini lokufunda lesikolo, kunqabile ukufumana iincwadi ezingaqulethanga imifanekiso kuzo xa kuthethwa ngabaphulaphuli abaselula. Abaninzi bacinga ukuba ngenxa yokuba abantwana besenokungakwazi ukufunda amagama ngelo xesha, bayayifuna imifanekiso ukuze baliqonde ibali. Ewe oko ayibobuxoki, kodwa imifanekiso ekwiincwadi zamabali isenokubaluleka ngaphaya kokuba sicinga kuba ikwanayo nento exhamlisa abafundi.

Imifanekiso ivuselela uthando lokufunda

Ingaba usayikhumbula incwadi owawuyithanda usengumntwana? Le wawufuna ukuphinda uyifunde kwakhona, uyijonge ngokuphindaphindiweyo, okanye eyayibangela ukuba ucinge? Xa ucinga ngaloo ncwadi, yintoni ethi qatha engqondweni yakho? Kwabanye isenokuba ziziganeko zebali laleyo ncwadi okanye umlinganiswa ababemthanda. Kuninzi lwethu, yimifanekiso emihle eyathi yatsala intelekelelo yasezingqondweni zethu, yaza yasisa kwiindawo esasingazange siziphuphe nangaphambili.

Imifanekiso isenokwenza abantwana babe namava okufunda amnandi nanomtsalane. Kulanto yokuba abantwana abaninzi iingqondo zabo azikwazi ukuqwalasela into enye ixesha elide, imifanekiso isenokuwenza umsebenzi wokubamba ingqondo yomntwana osafunda ukufunda, akwazi ukuqwalasela ixesha elide. Imifanekiso inika ingqalelo emntwaneni osafunda ukufunda. Imifanekiso ikhuthaza abantwana ukuba bazibandakanye nesicatshulwa, bakhuthazwe ngabalinganiswa abafana nabo, bafumane izinto ezifihliweyo ephepheni (Fang, 1996), basombulule ingxaki ngokujonga imikhondo efihlwe emifanekisweni, kwakunye nokuba nomdla wokuba inoba umlinganiswa uzakwenza ntoni kwiphepha elilandelayo. Le mincili yokuzibandakanya nemifanekiso eyonwabisayo isenokumkhuthaza umntwana ukuba akuthande ukufunda.

Imifanekiso isenokomeleza isicatshulwa kunye nebali elibaliswayo kwisicatshulwa eso

Kwiincwadi zabantwana zokufunda ezinemifanekiso, ibali libaliswa kabini, okokuqala ngombhalo okanye amagama, okwesibini ngomzobo (Agosto, 1999). Oku kuthetha ukuba abantwana baye baliqonde kabini ibali abalifundayo, ngamagama kunye nemifanekiso. Oku kusenokubanceda abantwana ukuba baliqonde ngcono ibali. Imifanekiso yenza ibali liphile kwaye isebenza njengesikhokelo esibonwayo kwinto eyenzekayo kwiphepha ngalinye lebali. Abantwana banokwenza imifanekiso engqondweni yeziganeko zamabali baze kamva bazenzele awabo amabali, bephuhlisa ubuchule babo bokuyila kunye nezakhono zokuzoba umfanekiso ngqondweni.

Imifanekiso ikhuthaza uphuhliso lwezakhono zokufunda nokubhala ebantwaneni

Imifanekiso ekhapha isicatshulwa okanye umbhalo webali inika izixhobo eziluncedo ekuncedeni abantwana bakhe izakhono ezisisiseko zokufunda nokubhala. Imizobo ekwincwadi yamabali isenokunceda ekuphuhliseni iindlela zobuchule bokuqonda ukufunda, ezifana nokwenza uqikelelo kunye nokuthelekelela. Abantwana basenokudibanisa amagama abawafundayo kunye nezenzo eziboniswe kwimifanekiso ukuthelekelela okanye ukuqikelela okuza kwenzeka ebalini.

Imifanekiso isenokuzotywa ngendlela evumela umntwana ofundayo ukuba athabathe izakhi zoncwadi (ezifana nexesha, indawo ibali eliqhubeka kuyo, abalinganiswa kunye nesakhiwo sebali) koko bakubonayo kunye noko kudlalwa emfanekisweni (Agosto, 1999). Imizobo inika ulwazi malunga nokuba ibali lenzeka phi, into abalinganiswa abayithandayo okanye abangayithandiyo, kunye nezinye iinkcukacha ezingabhalwanga (kuquka nezinto ezihlekisayo) ezinokuthi zingavakaliswa ngokulula ngamagama.

Imifanekiso inceda ekuphuhliseni isigama

Imifanekiso yenza okungakumbi kunokubonisa okwenzekayo ebalini, icacisa amagama kwaye inceda ekuphuhliseni isigama somntwana. UShuvitz (1985) wacacisa wathi “ngaphandle kwemifanekiso, sisenokungayiqondi intsingiselo yamagama.” Imifanekiso isenokunceda abantwana baqonde amagama angaqhelekanga ebalini ngokubanceda badibanise imifanekiso esencwadini namagama akwiphepha. Njengoko befunda, okanye xa belifundelwa ibali, abantwana basenokusebenzisa imifanekiso ukuze bafunde amagama ezinto, umzekelo; xa umzali okanye utitshala embuza umbuzo ofana nothi, “Ungayikhomba indlovu kweli phepha?”

Ngenxa yokuba inkoliso yeencwadi ezinika ulwazi lokwenyani zizisa imixholo engaqhelekanga ukunceda abantwana bafunde ngehlabathi elibangqongileyo, ezi ncwadi ke zibazisa amagama amatsha, yaye la magama abonakaliswa ngemifanekiso ukuze incede abantwana babe nentsingiselo. Njengoko abantwana besiya beqonda intsingiselo yamagama amatsha angaqhelekanga ngokusebenzisa imifanekiso, isigama sabo siyakhula.

Imifanekiso isenokukhulisa uthando lobugcisa

Incwadi yamabali enemifanekiso yenye yeendlela umntwana anokuthi aziswe ngayo kubugcisa obubonwayo. NgokukaJacobs noTunnell (1996), iincwadi ezinemifanekiso zisisithuthi esigqibeleleyo sokuvula amehlo omntwana kubuhle namandla obugcisa. Njengoko abantwana befunda iincwadi ezahlukeneyo ezinemizobo kunye nemifanekiso, baboniswa iindlela ezahlukeneyo zobugcisa kwaye, xa benikwe ithuba, basenokuphawula ngemifanekiso ukuze bathethe into abayithandayo okanye abangayithandiyo ngayo. Oku ke kubavumela ukuba baphuhlise izakhono zokucinga ezibalulekileyo besebancinci.

Wena kunye nabaphulaphuli bakho abasebancinci ningayonwabela imizobo emihle nekhuthazayo kunye nemifanekiso evela kwiincwadi zokufunda ze-Aweh! kunye ne-Aitsa! Ezi ncwadi zilungele ukufundwa kulo naliphi na igumbi lokufundela lesiGaba esisiSeko


References 

Agosto, D.E. 1999. One and inseparable: Interdependent storytelling in picture storybooks. Children’s Literature in Education, 30(4): 267-280. Available from: https://doi.org/10.1023/A:1022471922077 [Accessed: 19 February 2024].

EBSCOpost. 2017. Seeing is believing – the benefits of picture books for building reading skills. Available from: https://www.ebsco.com/blogs/ebscopost/seeing-believing-benefits-picture-books-building-reading-skills [Accessed: 19 February 2024].

Balcazar, S. 2019. How picture books help kids develop literacy skills. Reading Partners. Available from: https://readingpartners.org/blog/picture-books-develop-literacy-skills/ [Accessed: 19 February 2024].

Fang, Z. 1996. Illustrations, text, and the child reader: What are pictures in children’s storybooks for? Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 37(2). Available from: https://scholarworks.wmich.edu/reading_horizons/vol37/iss2/3/ [Accessed: 19 February 2024].

Jacobs, J.S. & Tunnell, M.O. 1996. Children’s literature, briefly. Columbus, OH: Merrill.

Shulevitz, U. 1985 Writing with pictures: How to write and illustrate children’s books, New York, NY: Watson-Guptili.

Latest Articles

Oxford CAPS approved

View online samples of our trusted classroom solutions and support material across all phases and subjects.

Bigger, better, brighter

and more beautiful than ever before!

Brand new editions of our popular CAPS-linked bilingual dictionaries for South African learners in Grade R to 4

360° teaching at your fingertips

The all-in-one teacher’s toolbox