1. Road to Literacy
  2. /
  3. Kutheni kubalulekile ukufundela ukuzonwabisa?

Kutheni kubalulekile ukufundela ukuzonwabisa?

by | Feb 28, 2023 | Road to Literacy

Wonke umntu omdala ophumeleleyo uyakwazi ukufundela ukuqonda. Ufunda eli nqaku kuba ungomnye waba bantu kwaye ufunela umntwana wakho okufanayo.

Ukufunda ukufunda ngumsebenzi omkhulu obandakanya amandla amakhulu engqondo kunye nokuzikisa ingqondo. Abantwana abaninzi batsala nzima baze baphulukane nempembelelo kunye nokuzithemba. Ukuba lo ngumntwana wakho, kukho izinto ezininzi onokuzenza ukubanceda bahlale bekhuthazekile kwaye bekonwabela ukufunda – nokuba basatsala nzima ekufundeni.

Into enye elula onokuyenza kukukhuthaza umntwana wakho afunde nantoni azikhethele ukuyifunda. La ngamandla okuya kwithala leencwadi okanye kwivenkile yeencwadi, nokuba lithala elisekhaya, aze azikhethele ukuba ufuna ukufunda ntoni. Esikolweni ngutitshala othatha isigqibo sokuba yintoni ekufuneka abafundi bayifunde. Abakwazi kuzikhethela; kwaye ke ngoko inkuthazo nempembelelo yokufunda iqhutywa yimeko – ukuba andiyifundi le ncwadi ndiza kuba senkathazweni. Oko kuyamkhuthaza kwaye kuphembelela umntwana ukuba anikwe ithuba lokuzikhethela ukuba ufunda ntoni. Ndifuna ukufunda le ncwadi. Ndingakwazi ukuyifunda le ncwadi.

Kodwa ke, kubaluleke ngokulinganayo ukuba bakhethe incwadi ekwinqanaba ochanekileyo wabo wokufunda. Kukho amanqanaba amathathu okufunda asisiseko – inqanaba lokuzifundela ngokuzimeleyo, inqanaba lokufunda ngokuyalelwa, kunye nenqanaba lokuphuthiswa.

Into abayifundayo kufuneka ingqinelane nenkxaso (ukwakha ukuzithemba) kunye nomngeni (ofuna ukuba bacinge malunga nokuba yintoni abayifundayo).

Ngokophando, inqanaba elichanekileyo lelo apho umntwana angafunda amagama alithoba kumagama alishumi kwaye aqonde okubhaliweyo ngokulula (Clay, 1991a).

Okubhaliweyo kwinqanaba lokufunda ngokuzimeleyo kulula ukukufunda

Xa kufundwa ngokuvakalayo, kufuneka babhude malunga negama elinye kumagama ali-100 kwaye kufuneka bakwazi ukuphendula yonke imibuzo yesicatshulwa malunga nebali. Oku kubhaliweyo kusetyenziselwa ukuzifundela ngokuzimeleyo ukwakha ukuzithemba kunye nokudala isimo sokuqondisisa kunye nokuzonwabisa. Vumela umntwana wakho awafunde la mabali amaxesha amaninzi kangangokuba efuna kuba oku kwakha ukuzithemba kwaye kuvumela ukufunda ukuba kube yinto emnandi.

Okubhaliweyo kwinqanaba lomntwana lokufunda ngokuyalelwa akululanga ukukufunda

Baza kudinga uncedo lukatitshala okanye umntu onezakhono zokufunda ukufunda oku kubhaliweyo. Oku kubhaliweyo kunceda abantwana bafunde amagama amatsha kwaye baziqhelise izakhono. Xa befunda ngokuvakalayo, kufuneka bafumane babhude amagama amabini ukuya kwamahlanu kumagama ali-100. Kufuneka bakwazi ukufunda ngokuchanekileyo ama-95% kwaye bakwazi ukuphendula imibuzo elula yokukhumbula isicatshulwa engama-80%. Ukuba okubhaliweyo okusetyenziswe apha kunzima kakhulu, abantwana

Okubhaliweyo kwinqanaba lokuphuthisa lomntwana kunzima kakhulu ukukufunda

Baza kudinga uncedo lukatitshala okanye umntu onezakhono zokufunda ukufunda oku kubhaliweyo. Oku kubhaliweyo kunceda abantwana bafunde amagama amatsha kwaye baziqhelise izakhono. Xa befunda ngokuvakalayo, kufuneka bafumane babhude amagama amabini ukuya kwamahlanu kumagama ali-100. Kufuneka bakwazi ukufunda ngokuchanekileyo ama-95% kwaye bakwazi ukuphendula imibuzo elula yokukhumbula isicatshulwa engama-80%. Ukuba okubhaliweyo okusetyenziswe apha kunzima kakhulu, abantwana baza kuqala ukuziva bephuthile kwaye baphelelwe ngumdla nempembelelo.

nokuba ufumana inkxaso. Xa befunda ngokuvakalayo baza kubhuda amagama angaphezulu kwamahlanu kumagama ali-100. Baza kwazi ukuphendula ama-70% okanye ngaphantsi kwimibuzo yesicatshulwa. Okubhaliweyo kweli nqanaba kufuneka kuphetshwe kuba kuza kuphelisa ukuzithemba komntwana kunye nokufundela ukuzonwabisa.

Dala amathuba okuba umntwana afunde efundela ukuzonwabisa. Kukho ubungqina obuphandiweyo bokuba abantwana abafundela ukuzonwabisa yonke imihla benza kakuhle kwimvavanyo zokufunda ezifana noPIRLS (The Progress in International Reading Literacy Study). Aba bantwana basekwaphuhlisa isigama esiluqilima ngenxa yokuba banomdla nempembelelo yokufunda. Oku kuthetha ukuba baza kufunda amagama angaphezulu kunomntwana ongafundi nto ngaphaya komsebenzi wesikolo owenziwa ekhaya. Nawuphina umntu udinga ukulibona igama izihlandlo ezili-16 phambi kokuba alikhumbule. Ngoko ke, ngokuziqhelisa ukufunda igama kunye nokulinika intsingiselo –nesigama esiluqilima. Isigama esiluqilima sithetha ukuba unika amagama intsingiselo ngokuzenzekelayo ngoko ke usebenzisa amandla engqondo okufunda amancinane. Oku kuvula amandla engqondo ukuba uzikise ukuqonda ukuba yintoni oyifundayo ekhokelela kwizakhono zokufundela ukuqonda.

Abantwana abafundela ukuzonwabisa bakwanolwazi ngokubanzi olungcono kwaye baziqonda ngcono nezinye iinkcubeko. Uninzi lweemvavanyo zokufunda zisebenzisa imibhalo enika ulwazi oluyinyani kwaye akusetyenziswa amabali angeyonyani. Ukuba nombono ophuhlileyo wehlabathi kuthetha ukuba umntwana uzisa ulwazi kwinto ayifundayo kwaye unethuba elingcono lokuyiqonda into ebhaliweyo. Ukufundela ukuzonwabisa kukwaneenzuzo zoluntu kwaye kungenza umntu azive enonxulumano noluntu ngokubanzi. Ukufunda kwandisa ukuziqonda komntu ukuba ungubani, kuphucula uvelwano kwaye kunika kukukrobisa kwindlela abanye abalibona ngalo ihlabathi – konke oku kuzimpawu ezinqwenelekayo kuye nawuphina umntu ophumeleleyo.

Ngokucacileyo, abantwana abakonwabelayo ukufunda banempembelelo engaphezulu yokuqhuba kakuhle esikolweni. Oku kungenxa yokuba yonke into abayenzayo esikolweni ibandakanya ukufunda. Xa ufuna ukunika umntwana wakho olona ncedo lokufunda, mkhuthaze afunde ngaphandle koxinzelelo lwempumelelo, kwaye mkhuthaze afundele ukuzonwabisa.

Latest Articles

Oxford CAPS approved

View online samples of our trusted classroom solutions and support material across all phases and subjects.

Bigger, better, brighter

and more beautiful than ever before!

Brand new editions of our popular CAPS-linked bilingual dictionaries for South African learners in Grade R to 4

360° teaching at your fingertips

The all-in-one teacher’s toolbox